Helpline- Regulamin

1) Usługobiorca może składać zamówienia przez 24 (dwadzieścia cztery) godziny na dobę za pośrednictwem serwisu www.psychoterapiaiprofliaktyka.pl

2) Zawarcie umowy następuje poprzez złożenie przez Użytkownika Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień .

3) W Formularzu Zamówień usługobiorca wskazuje:– Imię i nazwisko uczestnika kursu, Adres, Numer telefonu oraz adres email, do którego będzie przyporządkowane konto na Platformie Szkoleniowej Wypełniając Formularz, Użytkownik potwierdza autentyczność i zgodność ze stanem faktycznym danych zawartych w Formularzu oraz wyraża zgodę na postanowienia niniejszego Regulaminu, uznając jego wiążący charakter.
4) Po wypełnieniu Formularza Zamówienia zamawiający wybiera przycisk  „Zamawiam i płacę”, wtedy następuje zawarcie umowy sprzedaży.

5) Nie jest możliwe złożenie zamówienia bez wypełnienia Formularza Zamówienia.

6) Zamówienie uważa się za przyjęte w momencie przesłania Zamawiającemu informacji potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sprzedawcę za pośrednictwem korespondencji elektronicznej na mail podany przez Zamawiającego w trakcie składania zamówienia.

7) Koszt kursu to 299 zł. który należy po uzyskaniu drogą elektroniczną formularza zakupu uiścić na konto bankowe:

Perspektywa Monika Jaworska

43-300 Bielsko - Biała

nr konta 89 1940 1076 3198 1952 0000 0000

W tytule przelewu wpisz swój adres e-mail.

8) Sprzedawcy wystawiają faktury VAT. Faktury dostarczane będą na adres e-mail Kupującego w formie elektronicznej, na co Kupujący wyraża zgodę

9) Dostęp do platformy szkoleniowej uruchamiany jest po zaksięgowaniu wpłaty.

10) Użytkownik otrzymuje drogą mailową informacje o sposobie logowania do platformy e-learningowej w ciągu 24 godzin od momentu otrzymania przez administratora potwierdzenia uiszczenia opłaty za zamówiony kurs.

11) Dane do rejestracji na platformie Sprzedawca przesyła na adres mailowy podany przez Kupującego w Formularzu Zamówień.

12) Czas dostępu do materiałów ograniczony jest do 1 rok po pierwszym logowaniu przez Użytkownika. Po upływie tego okresu, logowanie jest niedostępne.

13) Rejestrując Konto Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że:

·         Administratorem Państwa danych jest Perspektywa Monika Jaworska z siedzibą w Bielsku Białej NIP 6472406592 REGON 382336511

·         Podane dane zbierane są w celu utworzenia konta na portalu www.psychoterapiaiprofilaktyka.pl

·         Podane dane służące do logowania: (adres e-mail, hasło) nie będą udostępniane innym podmiotom.

·         Dane w zakresie adresu e-mail będą stanowiły login do platformy szkoleniowej oraz adres pocztowy pozwalający na kontakt w sprawach związanych z realizacji usług. Adres e-mail zostanie wykorzystany także do potwierdzenie autentyczności konta.

·         Pozostałe dane identyfikacyjne osoby (imię, nazwisko, dane adresowe, informacje o płatności) mogą być niezbędne w dalszych krokach w celu realizacji płatności.

·         Podanie innych danych podczas zakupu usługi (imię i nazwisko, numer telefonu) jest dobrowolne i pozwoli nam na łatwiejszy kontakt w związku z obsługą zamówienia i w związku z realizacją wsparcia uczestników podczas szkoleń.

·         Dane osobowe przechowywane będą do momentu rezygnacji z usług lub do momentu ustania roszczeń oraz w związku z wymogami prawa co najmniej przez okres sześciu lat od daty wystawienia faktury lub dokonania płatności.

·         W oparciu o odrębnie wyrażoną zgodę dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji promocyjnych, marketingowych oraz handlowych.  Zgodę można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody spowoduje zaprzestanie przesyłania przez nas informacji. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

·         Państwa dane mogą być udostępniane naszym podwykonawcom w zakresie świadczonych dla nas usług, w szczególności serwisowi IT, dostawcy usług hostingu. W przypadku danych gromadzonych automatycznie przez naszą stronę poprzez mechanizmy analizy ruchu i prowadzenia statystyk Państwa dane mogą być udostępniane naszym usługodawcom (w ramach usług Google Analytics oraz Mixpanel, Hotjar ). Tym samym Państwa dane mogą być przetwarzane poza Unią Europejską w oparciu o mechanizm Tarczy Prywatności UE-USA, który gwarantuje odpowiedni poziom bezpieczeństwa danych osobowych.

·         Przysługuje Państwu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących swojej osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu oraz prawo do przenoszenia danych. Państwa żądanie realizacji praw może zostać skierowane do dowolnego ze współadministratorów. Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.  

14) Do korzystania z Platformy szkoleniowej konieczne jest użytkowanie sprzętu komputerowego spełniającego następujące warunki techniczne: komputer z połączeniem do Internetu (min. 512 kb/s), graficzna przeglądarka WWW obsługująca JavaScript (np. Google Chrome, Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera) i obsługująca tzw. cookies, zainstalowane oprogramowanie do odczytu plików w formacie PDF (np. Adobe Reader, Foxit Reader)Administrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieodpowiednią konfigurację komputera UżytkownikaAdministrator/Organizator nie ponosi odpowiedzialności za przypadki, gdy Uczestnik nie weźmie udziału w szkoleniu na skutek problemów sprzętowych z komputerem Uczestnika.

14) Korzystanie z zasobów Platformy wymaga uprzedniego zalogowania się za pomocą danych do logowania tj. hasło i login  przekazanych przez Administratora/Organizatora.

15) Użytkownik kursu zobowiązuje się do nieudostępniania osobom trzecim materiałów stanowiących treść materiałów zarówno w całości jak i w części bez pisemnej zgody Administratora/Organizatora.

16) Użytkownik zapoznaje się z materiałami szkoleniowymi we własnym zakresie.
17) W przypadku naruszenia przez Użytkownika dóbr osobistych Administratorów/Organizatorów  i/lub naruszenia postanowień Regulaminu, Organizator/Administrator podejmie stosowne kroki prawne.

18) Wszelkie informacje i materiały szkoleniowe  zamieszczone na stronach Serwisu lub Platformy podlegają ochronie prawnej, zaś ich wykorzystywanie w celach komercyjnych jest niedozwolone i traktowane będzie jako naruszenie praw autorskich.

19) W przypadku problemów z logowaniem na platformę e-learningową lub dostępem do zamówionego i opłaconego kursu Użytkownik powinien niezwłocznie powiadomić  Organizatora/Administratora drogą mailową na adres perspektywapsychoterapia@gmail.com

20) Reklamacje dotyczące usług świadczonych przez Organizatorów. będą rozpatrywane w ciągu 14 dni od wpłynięcia na adres perspektywapsychoterapia@gmail.com

21) Organizator/Administrator nie ponosi odpowiedzialności za szkody nie wynikłe z jego winy.

Kontakt

+48 609 162 775

perspektywapsychoterapia@gmail.com

Adres

ul. Sixta 5/201

43-300 Bielsko Biała

Odwiedź nas

Gabinet Psychoterapii i Psychoterapii Uzależnień Perspektywa Monika Jaworska (Pleszewska) ul. Sixta 5/201 Bielsko Biała